Disclaimer:

Privacy statement:

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 26-07-2017

 • Opdrachtgeverde (toekomstige) afnemer die middels ondertekening van de door Genderness en haar gelieerde organisaties uitgebrachte offerte de hierin afgesproken levering van producten en/ of diensten bestelt. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Genderness en haar gelieerde organisaties een opdracht tot de advisering of aanverwante diensten wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 • Opdrachtnemer; partij die zich door tekening van de door opdrachtgever ontvangen offerte en het retourneren van opdrachtbevestiging bindt aan het te leveren product zoals omschreven in offerte. opdrachtnemer in deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid als Genderness of haar gelieerde organisaties.
 • Opdrachtbevestiging; schriftelijke acceptatie van de door Genderness en haar gelieerde organisaties uitgebrachte, ongewijzigde offerte waarin de door Genderness en haar gelieerde organisaties te leveren product en/ of dienst staat omschreven.
 • Offerte: het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, dat door Genderness en haar gelieerde organisaties aan opdrachtnemer wordt uitgebracht.
 • Product en dienst: het maken van analysen, diagnoses, oplossingsrichtingen alswel de vastlegging en werkzaamheden voor de implementatie daarvan zoals omschreven in aan Algemene Voorwaarden onderhavige documenten.
 • Overeenkomst: alle afspraken gemaakt zoals verwoord in Algemene leveringsvoorwaarden, offerte en overige in offerte genoemde samenhangende overeenkomsten met betrekking tot het te leveren product.
 • Eindgebruiker: De natuurlijke personen opdrachtgever of de natuurlijke persoon, die de producten en/ of diensten gebruikt.
 • Genderness, handelend onder de merknamen (en de volgende juridische entiteiten) Genderness, Gendertalent, Genderflex and Genderclinic and the Catharina Anastasia Foundation, geregistreerd met het Kamer van Koophandel nummers (respectievelijk) 72079754, 72416696, 72079770, 72079762 and 66336007. Hierna genoemd Genderness en haar gelieerde organisaties. Based at Kaap Hoorndreef 34, 3563 AT in Utrecht.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties internetsites zijn: de internetsite Genderness.com, Gendertalent.com, Genderflex.com, Genderclinic.com of welke ander domein met een andere .* extensie.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen en door Genderness of haar gelieerde organisaties aangekondigde vakanties.
 • Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter kantore van de Kamer van Koophandel van Utrecht zijn alle voorgaande en/ of afwijkende voorwaarden en bepalingen van Genderness of haar gelieerde organisaties vervallen. De Algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de Genderness of haar gelieerde organisaties Internetsites.
 • Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan blijven alle resterende bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.. Ook op de overeenkomsten die voortbouwen op de initieel met Genderness of haar gelieerde organisaties gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • Alle opdrachten, met zowel opdrachtgever alswel met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Genderness of haar gelieerde organisaties schriftelijk is bevestigd. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 • Afspraken met personeel van Genderness of haar gelieerde organisaties binden Genderness of haar gelieerde organisaties niet, tenzij schriftelijk nadrukkelijk door haar bevoegd personeel bevestigd. Afspraken met opdrachtgever worden door ondertekening van de offerte geacht te zijn gedaan door een handelingsbekwaam en bevoegd persoon binnen haar organisatie.
 • De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten van welke aard ook door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Genderness of haar gelieerde organisaties . Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 • Partijen komen overeen geen vertrouwelijke informatie van de andere partij te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij zulks betrekking tot de naleving van deze voorwaarden onvermijdelijk is, en in overeenstemming is met het overige bepaalde te dien aanzien in deze algemene voorwaarden en/ of samenhangende contracten. De producten en/ of diensten van Genderness of haar gelieerde organisaties , alsmede correspondentie en documentatie wordt door partijen als vertrouwelijke informatie van Genderness of haar gelieerde organisaties beschouwd en door opdrachtgever als zodanig erkend.
 • De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Genderness of haar gelieerde organisaties niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende, aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk van het aangebodene gebruik te maken zoals aangegeven op de offerte, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Iedere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan elektronisch geschieden, tenzij anders in de algemene voorwaarden aangegeven. De door Genderness of haar gelieerde organisaties opgeslagen correspondentie geld als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.
 • De elektronische correspondentie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van de verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de correspondentie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/ of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de elektronische postbus van opdrachtgever , komt dit voor risico voor opdrachtgever, ook indien de elektronische postbus bij een derde is ondergebracht. Genderness of haar gelieerde organisaties zijn niet verplicht een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van de correspondentie die zij heeft ontvangen.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgde van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Genderness of haar gelieerde organisaties en opdrachtgever, zijn Genderness of haar gelieerde organisaties niet aansprakelijk.
 • Het postadres voor de schriftelijke (aangetekende) correspondentie is: Genderness of haar gelieerde organisaties , Westersingel 21, 9718CB Groningen.
 • Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en kunnen elektronisch (via de Genderness of haar gelieerde organisaties Internetsites worden aangevraagd). Genderness of haar gelieerde organisaties zijn eerst gehouden tot nakoming nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • De opdrachtgever aanvaardt door ondertekening van de offerte alle rechten toekomend aan de opdrachtnemer, genoemd in de offerte en diens vermelde overeenkomsten/ documenten. Nieuwe (gepubliceerde) documenten gelden als voortbouwende overeenkomsten
 • Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk andere overeengekomen, op basis van nacalculatie. De ureninschatting en de prijzen dienen daarom als richtlijn. De daadwerkelijk door Genderness of haar gelieerde organisaties gewerkte uren en de daadwerkelijk door Genderness of haar gelieerde organisaties gemaakte kosten zullen worden gefactureerd en door opdrachtgever verschuldigd zijn.
 • Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Alle door Genderness of haar gelieerde organisaties opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers-, en verzendkosten en/ of andere op de goederen/ diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten , onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de op dat moment geoffreerde producten en/ of diensten en dergelijke voor de in offerte vastgelegde geldigheidsduur van de offerte.
 • Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. door opdrachtgever zijn overlegd zijn Genderness of haar gelieerde organisaties niet gehouden aan de voor het geheel geoffreerde prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer middelen en/ of arbeid vereist is dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
 • Indien een opdracht uitblijft, behoudt Genderness of haar gelieerde organisaties zich het recht voor de gemaakte offerte, ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
 • Wijziging van opgegeven prijzen, ook zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zullen Genderness of haar gelieerde organisaties gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, alsmede verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/ of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Genderness of haar gelieerde organisaties kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • Ten aanzien van alle aangeboden producten en/ of diensten geldt, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi, brochures en offertes staat vermeld, dat geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en offertes voortkomende modellen, tekeningen, maten, afbeeldingen en/ of beschrijvingen worden voorbehouden. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering, enigszins afwijkt (qua kleur en vorm) van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Genderness of haar gelieerde organisaties niet tot enige vergoeding en ontslaan opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Offertes, leveringen en ontwikkeling van niet-standaard producten en/ of diensten, zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Genderness of haar gelieerde organisaties schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties en worden gezien als inspanningsverbintenis. Alle kosten waarop bij offerte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kon worden gerekend, alsmede kosten die zijn ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de levering of ontwikkeling, of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde producten en/ of diensten worden aan opdrachtgever aanvullend in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties bepalen  zelf de wijze waarop zij de opdracht uitvoert en is niet gehouden tot het opvolgen van enige aanwijzing van opdrachtgever. Genderness of haar gelieerde organisaties lichten opdrachtgever, via haar internetsite dan wel desgevraagd zoveel mogelijk in over de wijze van de uitvoering.
 • De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de inhoud of uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Genderness of haar gelieerde organisaties ter kennis zijn gebracht. Het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging is voor rekening van de opdrachtgever. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een situatie waarin opdrachtgever en Genderness of haar gelieerde organisaties niet tot een overeenstemming kunnen komen over de inhoud van dergelijke wijzigingen, houden Genderness of haar gelieerde organisaties zich het recht voor eenzijdig zonder enig rechtsgevolg voor Genderness of haar gelieerde organisaties om de overeenkomst direct op te schorten dan wel te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand, vermeerderd met een aantal maanden gelijk aan het aantal jaren waarin de dienst operationeel is, afgerond naar boven. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging is gerekend, zijn door de opdrachtgever verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Genderness of haar gelieerde organisaties alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten (waaronder kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Genderness of haar gelieerde organisaties zulks vorderen, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende kosten en schaden.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties behouden zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de noodzaak van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 • De looptijd van een opdracht wordt gemeld in de bij de offerte gevoegde stukken en loopt vanaf het moment van aanvaarding door Genderness of haar gelieerde organisaties .
 • Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen. Opzegging gebeurd middels aangetekende brief.
 • Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt geacht stilzwijgend verlengd te zijn met een zelfde periode, als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractsperiode schriftelijk aangetekend opzegt.
 • In het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering van één der partijen tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst en daarbij onverwijld voldoende zekerheid kan worden gegeven overeenkomstig artikel 7 betaling en de andere partij instemt met voortzetting.
 • Buiten de in deze Algemene voorwaarden genoemde omstandigheden is tussentijdse beëindiging van een overeenkomst voor opdrachtgever niet mogelijk.
 • Alle leveringstermijnen worden door Genderness of haar gelieerde organisaties in beginsel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Indien een opdracht moet worden bespoedigd alsmede de aard of inhoud van de werkzaamheden, de beschikbaarheid van mensen en/ of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door opdrachtgever en/ of derden op de overeengekomen tijd bij Genderness of haar gelieerde organisaties wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zullen Genderness of haar gelieerde organisaties daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de opdrachtgever zijn Genderness of haar gelieerde organisaties gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht op te schorten en/of nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken mensen en/ of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden. Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding voor welke schade dan ook die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht te vorderen.
 • Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Genderness of haar gelieerde organisaties voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, hebben Genderness of haar gelieerde organisaties het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Genderness of haar gelieerde organisaties verschuldigd is, is alsdan terstond opeisbaar.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Genderness of haar gelieerde organisaties een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 • Indien Genderness of haar gelieerde organisaties een opdracht in onderaanneming uitvoeren, zijn zij – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de uitvoering van de opdracht.
 • Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Genderness of haar gelieerde organisaties , tenzij aantoonbaar door haar schuld veroorzaakt, onverminderd dat de voortgang door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever gehouden te betalen voor de voor totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten. Genderness of haar gelieerde organisaties hebben het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer kosten zullen opdrachtgever verschuldigd zijn.
 • Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (waaronder onder meer gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terrorisme, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, falen van apparatuur van derden, natuurrampen, waterschade en vergelijkbare gebeurtenissen, ten gevolge van fouten in al dan niet door opdrachtgever geaccordeerde en/of geaccepteerde wijzigingen van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden die verband houden met de opdracht, ten gevolge van het uitvallen van de producten en/ of diensten door een gebrek in het deelproduct en/of de deeldienst geleverd en/of ondersteund door de opdrachtgever en/of derden, en de tijd die gemoeid is met het herstellen van die gebreken die een oorzaak zijn van het uitvallen, ten gevolge van het door of namens of in opdracht van opdrachtnemer uitvoeren van herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn, ten gevolge van of veroorzaakt door virussen, worms, trojan horses en vergelijkbare onregelmatigheden, ten gevolge van het noodgedwongen verhuizen van diensten en/of apparatuur, ten gevolge van door Genderness of haar gelieerde organisaties in te roepen (nood)maatregel, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Genderness of haar gelieerde organisaties door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk (maken) ontslaan Genderness of haar gelieerde organisaties van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 • Aansluitend op de oplevering van het product als omschreven in de offerte alsmede in alle, in offerte vermelde en samenhangende overeenkomsten, volgt een acceptatieprocedure gebaseerd op een acceptatietest door opdrachtgever. opdrachtgever dient binnen de gestelde opleveringsperiode de inhoud van de (op dat moment niet meer wijzigbare) acceptatietest aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. opdrachtgever heeft maximaal vijf (5) werkdagen na oplevering door Genderness of haar gelieerde organisaties de tijd om de acceptatietest uit te voeren en schriftelijke terugkoppeling gebaseerd op deze acceptatietest aan Genderness of haar gelieerde organisaties te doen toekomen. Indien op welke wijze en vanwege welke oorzaak dan ook er geen terugkoppeling komt binnen de gestelde periode op de al dan niet door opdrachtgever uitgevoerde acceptatietest, wordt de opdracht als geaccepteerd beschouwd.
 • Klachten en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk binnen acht (10) werkdagen dagen na oplevering door opdrachtgever aan Genderness of haar gelieerde organisaties worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
 • opdrachtgever zullen alle door Genderness of haar gelieerde organisaties voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Genderness of haar gelieerde organisaties in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. Indien Genderness of haar gelieerde organisaties een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond achten, zullen zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kostenloos -voor zover noodzakelijk – opnieuw verrichten, hetzij de opdrachtgever alsnog een korting op de overeengekomen prijs verlenen.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zullen  alles doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om dergelijke gebreken te herstellen door middel van foutcorrectie of preventieve actie. Het betreft alsdan een inspanningsverbintenis. Genderness of haar gelieerde organisaties garanderen echter geen ongestoorde en foutloze werking, noch dat alle fouten kunnen worden hersteld door middel van foutcorrectie of preventieve actie als ook voor door derden door bemiddeling van Genderness of haar gelieerde organisaties geleverde producten en/ of diensten is de door de leverancier van de geleverde producten en/ of diensten verstrekte garantie geldig. Genderness of haar gelieerde organisaties aanvaarden generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 • Indien door Genderness of haar gelieerde organisaties geleverde product en/ of dienst wordt gewijzigd en/ of en/of gebruikt en/of heeft laten gebruiken op een onzorgvuldige of onvoorzichtige wijze, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft, dan wel in combinatie met, niet vooraf door Genderness of haar gelieerde organisaties toegestane verkeerde  of defecte hardware, en/ of software, en/of operating systems kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie of wel enige schadevergoeding.
 • Indien Genderness of haar gelieerde organisaties ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van het product en/ of de dienst vervangen, wordt/blijft de oude versie van het product en/ of de dienst haar eigendom en dient door opdrachtgever aan Genderness of haar gelieerde organisaties te worden geretourneerd.
 • opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode. Door ondertekening van de offerte en de onderliggende algemene voorwaarden doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van deze bevoegdheid. Gebreken aan een deel van het geleverde product en/of de geleverde dienst geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie en/ of schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op en geeft evenmin de bevoegdheid vorderingen met Genderness of haar gelieerde organisaties te verrekenen.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en slechts beperkt tot het bedrag van alle door opdrachtgever verschuldigde maandbedragen, gemaximeerd tot een maximumbedrag gerekend naar de periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende incident. Iedere aansprakelijkheid van Genderness of haar gelieerde organisaties voortvloeiende uit dienstverlening uit incidentele contracten/opdrachten, niet zijnde opdracht als bedoeld in de voorgaande alinea, is beperkt tot het voor die betreffende dienst te factureren bedrag. Bovendien aanvaarden Genderness of haar gelieerde organisaties geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Genderness of haar gelieerde organisaties als bindend.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever toegevoegde feitelijke inhoud van de producten en/ of diensten, deze is te allen tijde de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 • Alhoewel Genderness of haar gelieerde organisaties geen bewaarplicht hebben, verplicht zij zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen als een goed huisvader te bewaren. Genderness of haar gelieerde organisaties zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, teloorgaan (door brand, diefstal of breuk e.d.) voorzover niet door de verzekering gedekt, verminking en de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar of opdrachtgever geleverde (digitale) informatiedragers of per e-mail of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software telkens ongevraagd zelf op juistheid, volledigheid en eventuele aanwezigheid van virussen te testen. opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden of dient deze voor zijn rekening en risico te verzekeren. Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slechts indien – en voor zover toepasselijk – de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.
 • opdrachtgever is gehouden Genderness of haar gelieerde organisaties schadeloos te stellen voor, en te vrijwaren tegen, alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Genderness of haar gelieerde organisaties instellen ter zake van schade ontstaan door of met het door/namens opdrachtgever geleverde of inzake het in artikel 5.5 genoemde.
 • Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • Adviezen worden door Genderness of haar gelieerde organisaties naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade door fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens en/ of het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Genderness of haar gelieerde organisaties zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
 • Werknemers van Genderness of haar gelieerde organisaties , of door Genderness of haar gelieerde organisaties ingeschakelde ondergeschikten en/of derden zijn in geen geval aansprakelijk jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever doet door acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van de in deze afdeling bedoelde werknemers, ondergeschikten, hulppersonen, in het geval van schade veroorzaakt in het kader van de uitoefening van werkzaamheden voor opdrachtgever.
 • Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, copyright, merken, handelsnamen en met betrekking tot de combinatie van Genderness of haar gelieerde organisaties afkomstige of door Genderness of haar gelieerde organisaties gebruikte teksten, gegevens, stilstaande of bewegende grafische beelden, geluidsopnamen en informatie in elke vorm dan ook, software, web applicaties, offertes, rapportages, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar (intellectuele)eigendom van Genderness of haar gelieerde organisaties , een en ander ongeacht het aandeel van opdrachtgever en/of derden in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc.. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Genderness of haar gelieerde organisaties voorbehouden.
 • opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor eigen gebruik voor haar eindgebruikers die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend voor een aantal eindgebruikers en/ of plaatsen en voor het overige zal hij alle hem ter beschikking gestelde intellectuele eigendommen, al dan niet deels van Genderness of haar gelieerde organisaties , niet verveelvoudigen, daarvan kopieën vervaardigen deze niet of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken en is zich bewust dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Genderness of haar gelieerde organisaties en/ of licentiehouders en/ of derden bevatten zonder uitdrukkelijke tussenkomst en schriftelijke toestemming van Genderness of haar gelieerde organisaties . Genderness of haar gelieerde organisaties kunnen  aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 • Bij overtreding of schending van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 6.1 en 6.2 zal opdrachtgever of Eindgebruiker een direct opeisbare boete per overtreding vermeerderd 10% van de hoogte van de boete per dag zo lang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Genderness of haar gelieerde organisaties op volledige schadevergoeding.
 • Het gebruiksrecht van een te leveren product en/ of dienst, gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Genderness of haar gelieerde organisaties gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:
 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Genderness of haar gelieerde organisaties verrichte of te verrichten diensten;
 3. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

Bij niet tijdige betaling zijn Genderness of haar gelieerde organisaties gerechtigd het product en/ of de dienst op non actief te zetten. Opdrachtgevr blijven op dat moment verplicht tot betaling van de eenmalige en periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de overeenkomst.

 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of te verwijderen of uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van Genderness of haar gelieerde organisaties openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever vangt aan en is mitsdien opeisbaar op het moment van opdrachtbevestiging.
 • Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • opdrachtgever machtigt Genderness of haar gelieerde organisaties om de in dit contract vermelde factuurbedragen automatisch van de rekening van opdrachtgever te schrijven. opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde incasso binnen vijf (5) werkdagen te weigeren.
 • Indien in een langere betalingstermijn dan die welke vermeld staat op factuur na factuurdatum door Genderness of haar gelieerde organisaties wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1,5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,hieronder inbegrepen administratieve kosten, welke Genderness of haar gelieerde organisaties moet maken ter effectuering van haar rechten zijn 11.4, naast het bepaalde in voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,– per gebeurtenis.
 • Genderness of haar gelieerde organisaties zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf of gedurende de uitvoering van de overeenkomst op eerste verzoek voldoende zekerheid tot betaling te verlangen, ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald. Genderness of haar gelieerde organisaties kunnen  verlangen een (directe) vooruitbetaling betaling, een betaling in termijnen, de cedering van vorderingen op derden, dan wel dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien de opdracht langer duurt dan een maand, dan wel het gemoeide bedrag daarvoor aanleiding geeft, dan wel de opdracht in onderaanneming uitgevoerd wordt, danwel Genderness of haar gelieerde organisaties aanleiding hiertoe ziet.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke is/blijft van haar contractuele verplichtingen, is opdrachtnemer gerechtigd eenzijdig de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten in te roepen, op welk moment de alle resterende vorderingen uit de offerte en samengevoegde overeenkomsten direct en volledig opeisbaar worden. Genderness of haar gelieerde organisaties doen niet eerder een beroep op (buitengerechtelijke) ontbinding dan nadat de opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, tenzij zulks op grond van de wet en/of de omstandigheden van het geval niet noodzakelijk is. De opdrachtgever doet door acceptatie van de algemene voorwaarden eenzijdig afstand van het recht tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede het recht tot opschorting van haar contractuele verplichtingen en/of het recht op verrekening.
 • Op alle overeenkomsten en transacties van Genderness of haar gelieerde organisaties zijn uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 • Over zaken en omstandigheden waarin in een overeenkomst niet voorzien wordt, wordt tijdig overleg gevoerd onder respectering van het belang van de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst waarvoor zij niet zelf een oplossing kunnen vinden ter bemiddeling voor te leggen. Zij stellen elk een bemiddelaar aan, welke vervolgens beide een derde, onafhankelijk, bemiddelaar aanwijst. Voorts verplichten partijen zich tot het uiterste om met behulp van deze bemiddelaar tot een oplossing te komen.
 • In het geval de in dit vierde lid genoemde geschillen niet met behulp van de aangewezen bemiddelaar kunnen worden opgelost, zullen deze door de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.

KLACHTENREGLEMENT VERSIE 21-10-2017

 Klager is de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

 • Cliënt
 • Opdrachtgever
 • Werkgever van Cliënt
 • Medewerker

2. Een Klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid gericht aan Genderness of haar gelieerde organisaties , met betrekking op de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt. Genderness of haar gelieerde organisaties hanteert dit klachtenreglement bij klachten die door haar klanten geuit worden

3. Supportmedewerker: de in het kader van deze Klachtenregeling door Genderness of haar gelieerde organisaties benoemde supportmedewerker

4. Aangeklaagde: de persoon die op eigen titel of op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaam is bij Genderness of haar gelieerde organisaties dan wel anderszins werkzaamheden ten behoeve van Genderness of haar gelieerde organisaties verricht.

5. Cliënt is een natuurlijk persoon die de diensten van Genderness of haar gelieerde organisaties afneemt of aan wie de diensten worden verleend

6. Geschil is een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de Cliënt is opgelost en de Cliënt daarin niet berust.

7. Oordeel is een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van of namens Genderness of haar gelieerde organisaties . Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

8. Medewerker is een natuurlijk persoon die beroepsmatig de diensten verleent.

 1. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Cliënt.
 2. in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 3. Genderness of haar gelieerde organisaties informeren  de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 4. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 5. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.
 1. Iedere Cliënt, opdrachtgever en/ of werkgever van Cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.
 2. Iedere medewerker van Genderness of haar gelieerde organisaties heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot gedrag van andere medewerkers bij Genderness of haar gelieerde organisaties .
 3. De indiener ondervindt geen nadeel of hinder bij of van het indienen van een klacht.
 4. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen  zorg voor een behoorlijke en empathische behandeling van de klacht.
 5. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door de indiener en bevat tenminste:
  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de klacht.
 6. Genderness of haar gelieerde organisaties kunnen besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet, niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen. Hiertegen is geen mogelijkheid tot beroep aanwezig.
 7. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 8. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. Genderness of haar gelieerde organisaties beantwoorden  dit verzoek binnen redelijke termijn.
 1. De supportmedewerker heeft als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met Cliënt of diens vertegenwoordiger en Genderness of haar gelieerde organisaties:
  – op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
  – de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen;
  – te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
  – de Cliënt of diens vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;
  – zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen.
 2. Bij de uitoefening van de taak komt de supportmedewerker de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht.
  De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
 3. De supportmedewerker dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en Genderness of haar gelieerde organisaties alsmede voor zover deze bij de klacht betrokken is, de medewerker.
  De supportmedewerker dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet op onafhankelijke wijze uitoefenen van de functie.
 4. Indien de supportmedewerker betrokken is (geweest) bij een aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, dan wel anderszins vanwege omstandigheden niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze de functie in een individueel geval kan uitoefenen dient dit zo snel als mogelijk door de supportmedewerker bij Genderness of haar gelieerde organisaties te worden gemeld. Genderness of haar gelieerde organisaties zullen  er vervolgens voor zorgen dat een andere (plaatsvervangend) supportmedewerker wordt aangewezen.
 5. Genderness of haar gelieerde organisaties waarborgen  dat de supportmedewerker zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de supportmedewerker niet wegens de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend.
 1. De klager wendt zich bij onvrede bij voorkeur eerst tot de medewerker of diens leidinggevende om tot een informele oplossing te komen.
 2. De klager wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de klager daartegen geen bezwaar maakt.
 3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de klager gewezen op de Klachtenregeling van Genderness of haar gelieerde organisaties . Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de supportmedewerker (indien de supportmedewerker nog niet in beeld is). De supportmedewerker en de klager proberen in samenspraak met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.
 4. De klager kan, indien de onvrede niet is weggenomen, (dan wel indien zich de situatie voordoet dat klager zich niet rechtstreeks tot de medewerker wil (durft te) wenden) zijn klacht kenbaar maken bij de Genderness of haar gelieerde organisaties of supportmedewerker waarbij Genderness of haar gelieerde organisaties /medewerker zijn aangesloten. Bij het indienen van een klacht kan de klager beroep doen op ondersteuning van de supportmedewerker. Deze ondersteuning bestaat uit het door de supportmedewerker bijstaan van de klager bij het formuleren van de (mondelinge) klacht.
 5. Een klacht moet schriftelijk via een van datum voorzien klachtenformulier worden ingediend bij Genderness of haar gelieerde organisaties .
 6. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier is ingediend bij Genderness of haar gelieerde organisaties en zodoende door Genderness of haar gelieerde organisaties is ontvangen, geldt als de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure.
 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht sturen Genderness of haar gelieerde organisaties de klacht ter verdere behandeling door naar de supportmedewerker (indien deze nog niet betrokken was).
 2. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard indien:
  1. een klacht betrekking heeft op ander ongenoegen dan is gedefinieerd in de begripsbepaling van de Klachtenregeling; –
  2. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
 3. In het geval dat de klager niet ontvankelijk is in zijn klacht zullen Genderness of haar gelieerde organisaties dit schriftelijk bevestigen aan de indiener van de klacht.
 4. Indien de klacht op anderen dan Genderness of haar gelieerde organisaties betrekking heeft, zullen Genderness of haar gelieerde organisaties er zorg voor dragen dat de behandeling wordt overdragen aan degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 5. De supportmedewerker neemt contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
 6. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen: een korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden) de verdere afhandeling van de klacht de termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen.
 7. Bij de behandeling van de klacht zal de supportmedewerker hoor en wederhoor toepassen, waarbij de supportmedewerker ervoor zorgdraagt dat als de klacht (mede) betrekking heeft op een medewerker ook deze persoon in de gelegenheid kan worden gesteld om zijn zienswijze op de klacht te geven.
 8. De klager en Genderness of haar gelieerde organisaties worden schriftelijk door de supportmedewerker op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 9. De supportmedewerker zal proberen om via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen.
 10. Een klacht wordt binnen een periode van 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht zijn/worden getroffen. Het besluit of welke getroffen maatregelingen ook, met betrekking tot de klacht, die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, behoort aan hen te worden bekendgemaakt zodra het besluit of de maatregelen is/zijn genomen.
 11. Genderness of haar gelieerde organisaties gaat er van uit dat de klager akkoord gaat met de besluitvorming.
 12. Een klacht dient te worden ingediend binnen redelijk termijn nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van Genderness of haar gelieerde organisaties een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
 13. De klager ontvangt de brief als bedoeld in de behandeling genoemde lid 3 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de datum waarop de klacht bij Genderness of haar gelieerde organisaties zijn ingediend.
 14. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van Genderness of haar gelieerde organisaties noodzaakt, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd.
 15. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door Genderness of haar gelieerde organisaties met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.
 16. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. Hiervoor zijn in het geval van het UWV, het UWV het aanspreekpunt. Anders verwijst Genderness of haar gelieerde organisaties naar de NOLOC of de Geschillencommissie.
 1. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen  er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Talent in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 2. Genderness of haar gelieerde organisatiesinformeren  de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 3. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 4. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.